1967. november 17., Vasas - V. Reykjavik  Array (3-0)