1967. november 15., Vasas - V. Reykjavik  Array (4-0)